Klauzula informacyjna dla pacjentów

Szanowny Pacjencie

 

JBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowska 44, lok. 21, 01-797 Warszawa, NIP 5252947552, REGON 524717086, w świetle przepisów jest Administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób rzetelny i bezpieczny. Dbając o Twoje prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, poniżej opisaliśmy w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Aby właściwie wykonywać nasze usługi pozyskujemy Twoje dane osobowe:

§  Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, oznaczenie płci,  adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, dane przedstawiciela ustawowego, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

§  Dane osobowe ujęte w dokumentach, które otrzymujemy od Ciebie w związku ze świadczonymi przez nas usługami.

Powyższe dane są nam niezbędne do:

§  identyfikacji pacjentów i osób upoważnionych;

§  prowadzenia dokumentacji medycznej;

§  świadczenia usług medycznych;

§  zawarcia umowy oraz jej wykonania;

§  utrzymanie kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail;

§  spełnienia obowiązków prawnych; 

§  realizacji prawnie uzasadnionego interesu m.in. marketingowego.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a (Twoja zgoda); art. 6 ust. 1 lit. b (Zawarcia i wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (Realizacja obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (Prawnie uzasadniony interes). 

 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie poniższym grupom odbiorców:

I. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

II. innym odbiorcom danych – podmiotom zewnętrznym:

§  podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;

§  lekarzom prowadzącym własną działalność gospodarczą, którzy z nami współpracują;

§  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą  – w związku z operacjami płatniczymi za nasze usługi;

§  podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową – jeżeli będą miały podstawę prawną do pozyskania Takich danych;

§  podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską – w przypadku wymiany korespondencji między nami;

§  podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

§  podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podatkową, rachunkową – o ile zachodzi taka potrzeba.

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przez Administratora lub wynikający z przepisów prawa. W przypadku dokumentacji medycznej, jej okres przechowywania to 20 lat od ostatniej wizyty. Aby zostać pacjentem gabinetu konieczne jest podanie danych osobowych. Obligują nas do tego przepisy prawa i bez podania danych nie będziemy mogli udzielić porad medycznych. W innych przypadkach podanie danych jest nieobowiązkowe. Informujemy, że nie profilujemy Twoich danych osobowych. Nie są one również przekazywane poza EOG.

 

Jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

·       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych.

·       Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

·       Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

·       Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

·       Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.

·       Prawo do wycofania zgody - możesz w dowolnej chwili wycofać każdą udzieloną zgodę. Od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym celu.

 

 

 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Realizacja prawa odbywa się na wniosek w formie:

a) pisemnej na adres: JBS Sp. z o.o., ul. Powązkowska nr 44 lok. 21, 01-797 Warszawa,

b) elektronicznej na adres mailowy:  gabinet@endomed-ginekologia.pl .

 

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej siedzibie albo na naszej stronie internetowej: www.endomed-ginekologia.pl