Regulamin usług telemedycznych

I.                    INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.         Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

 

a.              Konsultacja telefoniczna – prowadzenie indywidualnej rozmowy przez konsultanta medycznego z Pacjentem przez telefon;

b.             Konsultacja wideo - prowadzenie indywidualnej rozmowy przez konsultanta medycznego z Pacjentem przez system teleinformatyczny umożliwiający odbiór obrazu i głosu;

c.              Usługa telemedyczna – usługa konsultacji telefonicznej lub konsultacji wideo;

d.             Konsultant medyczny – lekarz, lekarz specjalista, fizjoterapeuta, psycholog, personel medyczny z uprawnieniami do wykonywania zawodu;

e.             Regulamin – niniejszy regulamin;

f.               Usługobiorca – Pacjent – osoba fizyczna, która zakupiła wideokonsultację lub telekonsultację;

g.              Usługodawca – JBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowska 44, lok. 21, 01-797 Warszawa, KRS 0001024663, NIP 5252947552, REGON 524717086;

h.             Strona internetowa – www.endomed-ginekologia.pl ;

 

 

§ 2

 

1.         Do regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

a.              Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b.             Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;

c.              Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

d.             Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

e.             Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

f.               Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.         Regulamin usług telemedycznych Usługodawcy znajduje się na stronie internetowej www.endomed-ginekologia.pl .

3.         Aby umożliwić pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu bez przeszkód, Usługodawca na swojej stronie internetowej zamieści aktualnie obowiązujący regulamin wraz z poprzednimi jego wersjami.

 

 

II.                  Ogólne warunki świadczenia usług telemedycznych

 

§ 3

1.         Usługodawca realizuje usługi telemedyczne dla Pacjentów, którzy zarejestrowali się na nie za pomocą strony internetowej i poprawnie zakończyli proces rejestracji realizując płatność za usługę telemedyczną z góry.

2.         Warunkiem rozpoczęcia usługi telemedycznej jest pozytywna identyfikacja i potwierdzenie tożsamości Pacjenta, w pierwszych minutach usługi przez Konsultanta medycznego.

3.         Pacjent nie może odbywać usługi w imieniu innej osoby oraz podawać fałszywych danych identyfikacyjnych.

4.         W przypadku, gdy Konsultant medyczny ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Pacjenta,  wyjaśnia te wątpliwości z Pacjentem, a jeżeli wątpliwości nadal istnieją może zdecydować o odmowie świadczenia usługi telemedycznej na rzecz osoby, której tożsamość budzi uzasadnione wątpliwości.

5.         Opiekunowie prawni i rodzice nieletnich pacjentów chcący odbyć konsultację stanu zdrowia swojego dziecka, powinni dysponować pełnymi danymi dziecka.

6.         Pacjent decydujący się na skorzystanie z Usługi telemedycznej oświadcza, że zna jej ograniczenia w postaci braku możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego osobiście przez konsultanta medycznego.

7.         Kolejnym ograniczeniem Usługi telemedycznej jest brak możliwości otrzymania w formie papierowej skierowań, recept, zaświadczeń i orzeczeń.

8.         Pacjent wyraża świadomą zgodę na wykonanie tego rodzaju usługi.

9.         Usługodawca nie zapisuje/ nie utrwala usług telemedycznych, a jedynie uzupełnia dokumentację medyczną zgodnie z przebiegiem usługi.

10.     Konsultant medyczny podczas świadczonej usługi ma dostęp do dokumentacji medycznej Pacjenta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.     Pacjentowi przysługuje prawo do uzyskania dokumentacje medycznej ze świadczonej usługi telemedycznej zgodnie z procedurą i zasadami udostępniania dokumentacji medycznej Usługodawcy.

12.     Konsultant medyczny, może zdecydować o konieczności wystawienia skierowania na badania lub wystawienia skierowania do lekarza specjalisty zarówno w obrębie JBS. Sp. z o.o. jak i poza nią.

13.     Podczas wideokonsultacji istnieje możliwość przesłania skierowania elektronicznego na adres e-mail Pacjenta.

14.     Podczas wideokonsultacji istnieje możliwość komunikacji obustronnej poprzez e-mail Pacjenta z Konsultantem medycznym.

15.     Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za podawane przez niego dane i oświadcza, że są zgodne ze stanem faktycznym.

16.     Konsultant medyczny ma możliwość wystawienia e-recepty na leki.

17.     Wystawienie recepty może wymagać okazania Konsultantowi medycznemu dokumentów potwierdzających uprzednio postawioną diagnozę.

18.     Po wystawieniu e-recepty Pacjent otrzyma drogą SMS kod/kody, z którym udaje się bezpośrednio do apteki.

19.     Konsultant medyczny ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w oparciu o własną decyzję, rozpoznanie i dokumentację medyczną.

20.     Zakazane jest przekazywanie treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie działań mogących negatywnie wpłynąć na świadczoną usługę telemedyczną.

21.      Usługa telemedyczna może zostać przerwana przez Konsultanta medycznego jeśli:

a.              pytania Pacjenta nie będą dotyczyły obszaru medycznego, po uprzednim wezwaniu Pacjenta do realizacji usługi telemedycznej zgodnie z Regulaminem;

b.             rozmowa będzie zawierała treści obraźliwe, po uprzednim wezwaniu Pacjenta do realizacji usługi telemedycznej zgodnie z Regulaminem.

22.     W przypadku zerwania/rozłączenia połączenia, Konsultant medyczny wykona 3 próby ponownego połączenia się z Usługobiorcą.

23.     Usługodawca zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia lub odwołanie usługi telemedycznej z Konsultantem medycznym z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

24.     Odwoływanie usługi może odbywać się za pomocą telefonu lub SMS na poniższych zasadach:

a.              Wideokonsultacje i telekonsultacje mogą zostać odwołane przez podmiot leczniczy lub pacjenta bez podania przyczyny, nie później niż na 7 dni przed terminem wizyty;

b.             Odwołanie wideokonsultacji i telekonsultacji w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem wizyty, następuje tylko z ważnych powodów. Mogą nimi być np. choroba lub awaria sprzętu medycznego;

c.              Nieodwołanie wizyty przed 7 dniami od terminu wizyty powoduje zatrzymanie pełnej kwoty.

25.     Zwrot płatności za odwołane usługi jest obsługiwany na bieżąco i nie wykroczy poza 14 dni od odwołania wizyty.

 

 

III.                Wymogi techniczne

§ 4

 

1.       W przypadku zakupienia usługi telekonsultacji niezbędny jest jedynie telefon komórkowy i obecność w strefie zasięgu umożliwiającego swobodną komunikację.

2.       W przypadku zakupienia usługi wideokonsultacji niezbędny jest:

a.       komputer, laptop, tablet lub telefon ze stabilnym łączem internetowym i bez blokad firmowych;

b.       dostęp do sieci Internet z minimalną prędkością pobierania danych: 10 Mb/s oraz prędkość wysyłania: 5 Mb/s;

c.       komputer posiadający minimum:

                                                               i.      najnowszą wersję przeglądarki internetowej;

                                                             ii.      2-rdzeniowy procesor 1,6 GHz;

                                                           iii.      pamięć RAM 2 GB;

                                                           iv.       kamerę;

                                                             v.      wbudowany lub podłączany sprawny mikrofon.

d.       telefon lub tablet powinien mieć aktualne wersje oprogramowania przeglądarek, aktualne oprogramowanie systemowe, kamerę i mikrofon;

e.       aktywny adres e-mail;

3.       Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi telemedycznej, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań, określonych w Regulaminie.

 

 

IV.                Reklamacje

§ 5

1.         Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem usługi  telemedycznej.

2.         Reklamacje można składać z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.endomed-ginekologia.pl/kontakt/ .

3.         Reklamacja powinna zawierać w swej treści dokładny opis i powód reklamacji oraz dane identyfikacyjne klienta.

4.         Rozpatrywanie reklamacji odbywa się zgodnie z przyjętymi u Usługodawcy zasadami.

5.         Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną.

 

 

V.                  Dane osobowe

§ 6

 

1.         Administratorem danych osobowych Pacjenta, w tym danych osobowych szczególnej kategorii w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, w związku ze świadczeniem usługi drogą telefoniczną zgodnie z Regulaminem jest Usługodawca.

2.         We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Pacjent może skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: gabinet@endomed-ginekologia.pl .

3.         Administrator spełnia w pełni obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej klauzuli informacyjnej dla Pacjentów.

 

 

VI.                Postanowienia końcowe

 

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.         Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez zarząd JBS Sp. z o.o.

 

 

Obowiązuje od dnia: 01.04.2023 r.